2014-09-08

Kyoto,Japan 001

Gion komichi


Kyoto-station


Keifuku-train(Randen/嵐電)


4-jyo


5-jyo


4-jyo


Kiyomizu-zaka(清水坂)


Yasaka jinjya(八坂神社)


Yasaka jinjya(八坂神社)


Gion 4-jou


Gion komichi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...